AKTUALNOŚCI

1.       Z dniem 12 lipca 2014r. wchodzą nowe przepisy dotyczące prawa geodezyjnego i kartograficznego:

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

2.      W związku z nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego ogłoszono nowe rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra AiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

 

3.      Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897), tj. z dniem 12 lipca 2014 r. utraciły moc obowiązującą następujące akty wykonawcze:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Dz. U. Nr 56, poz. 588),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Ponadto

1.  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 109, poz. 718)

2. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383)

utracą moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 1 pkt 7 oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w nowym brzmieniu, nie później jednak niż w dniu 12 stycznia 2015 r.

Jednocześnie

1.  rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 oraz z 2013 r., poz. 1551)

2. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183)

zachowują moc obowiązującą, przy czym w związku ze zmianami wprowadzonymi ww. ustawą nowelizującą również wymagają nowelizacji w celu dostosowania do obecnego brzmienia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4.    Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekazuje do wykorzystania testową wersję Kalkulatora Opłat zgodnego z zapisami Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, którym można dokonać obliczeń opłaty za udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskana kwota opłaty pozwoli wyszacować wartość zamówienia przed złożeniem stosownego wniosku.

 

Kalkulator Opłat jest dostępny na stronach Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html.

Uwaga: Serwis ten używa cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
ZROZUMIAŁEM